Kata...

Click here to view The Kata List in Japanese (PDF document)

- KATA -

Itosu Lineage
Kihon Kata (1-12)
Pinan (Shodan - Godan)
Naifanchin (Shodan - Sandan)
Juroku (Shito Lineage)
Matsukaze (Shito Lineage)
Jutte
Jion
Jiin
Rohai
Bassai (Dai, Sho)
Kosokun (Dai, Sho)
Shiho Kosokun
Chinte
Chinto
Wanshu
Kenshu (Shito Lineage)
Myojo (Shito Lineage)
Aoyagi (Shito Lineage)
Gojushiho
Kenpaku
Higaonna Lineage
Sanchin
Shinsei (Shito Lineage)
Kensho
Tensho
Sochin
Shisochin
Seienchin
Happo Sho
Shinpa
Saifa
Kururunfa
Seisan
Seipai
Niseishi
Sanseiru
Unshu
Ippyakureihachi
Nipaipo

Reference Kata
Rohai (Shodan - Sandan)
Bassai (Matsumura)
2003 - 2022 ~ Shito-Ryu International Karate Do Kai ~ All Rights Reserved.